Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe

FIDES ET RATIO


 

Zarząd Towarzystwa

 

Prezes:

dr hab. prof. AWLTeresa Grabińska

teska.13@onet.eu

 

Profesor wyższych uczelni, dr nauk fizycznych, dr hab. nauk humanistycznych, Autorka ok. 200 prac naukowych publikowanych w Polsce i za granicą i książek monograficznych (Teoria, model, rzeczywistość, Poznanie i modelowanie, Od nauki do metafizyki, Philosophy in Science, Aksjologiczny krąg Solidarności / z M. Zabierowskim). Redaktor kilkunastu tomów zbiorowych. Współredaktor wydawnictw Cosmos-Logos i Fundamenty. Najważniejsze koncepcje rozwijane w pracach naukowych, to: modele teoriopolowe, cząstki elementarne, empiryczne podstawy modeli kosmologii współczesnej, wielkoskalowa struktura materii, rozwój wiedzy naukowej, rola matematyki w naukach empirycznych, estetyka modelowania teoretycznego, metodologiczna i etyczna analiza  koncepcji przedsiębiorczości i rynku, antropologiczna podstawa i praktyczne przesłanie encyklik społecznych Jana  Pawła II, polska kultura polityczna jadwiżanizmu. Otrzymała dwie nagrody ministra za osiągnięcia naukowe i nagrodę im. M. Kopernika Polskiej Akademii Umiejętności za najlepszą książkę w dziedzinie filozofii przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezes:

Ks. prof. dr hab. Łukasz Maciej Kamykowski

lkamyko@gmail.com

W 1974 ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim . Następnie wstąpił do seminarium duchownego i 29 kwietnia 1979 przyjął święcenia kapłańskie. Od 1994 roku kanonik Kolegiaty  św. Anny w Krakowie. W 1982 obronił pracę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W tym samym roku został pracownikiem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ( dziś UPJPII) . Pełnił funkcje prodziekana, a potem dziekana wydziału teologicznego (1991-1997), oraz prorektora PAT (1997-2003). W 1991 uzyskał stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy Izrael a Kościół w ujęciu Charlesa Journeta, a w grudniu 1998 roku tytuł profesorski. Jest dyrektorem Instytutu  Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie oraz kierownikiem Katedry Chrystologii.  W roku  2011/12  pracował naukowo na Sophia University Institute pod Florencją, założonym przez . Chiarę Lubich,  gdzie nadal wykłada jako visiting profesor. Pełnił funkcję konsultora Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu (do 2012), wchodzi w skład Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem i Rady ds. Dialogu Religijnego. Jest członkiem Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności i Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Główne prace teologiczne: „Cały Izrael : ku katolickiej wizji Izraela i Żydów'' (1996) , ''Biskup Jan Pietraszko w świetle swoich pism'' (2002), ''Pojęcie dialogu w Kościele katolickim : wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wieku : zapis poszukiwań 1998-2002'' (2003), ''Księgi święte a słowo Boże'' (redakcja; 2005),  ''Dialog według Biblii : wstęp do poszukiwań'' (2008), Teologia fundamentalna. Tomy I-VI   [współautorstwo z:Tadeusz Dzidek, Adam Kubiś, Andrzej Napiórkowski; 1997-2011). Publikuje także książki dla dzieci i młodzieży. (m.in. „Aga, Mateusz… i mnóstwo pytań o Kościół”, 2006). Hobby: wycieczki górskie, fotografia.

 

 

 

Wiceprezes:

prof. dr hab. nauk humanistycznych, mgr-lic. teologii Mirosław Lenart

miroslaw_lenart@yahoo.com

 

Kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Pracowni Literatury Epok Dawnych Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu, Rettore Accademia dei Rampanti w Padwie. Absolwent opolskiej polonistyki oraz teologii na KUL-u (po studiach doktoranckich otrzymał licencjat kanoniczny rzymski Na Uniwersytecie Opolskim pracuje od 1994. Od 2001 związany z różnymi uniwersytetami włoskimi, na których prowadził zajęcia literatury, języka, historii i kultury Polski. W latach 2006-2010 wykładał historię kultury polskiej na Uniwersytecie w Padwie. Członek wielu międzynarodowych instytutów oraz stowarzyszeń naukowych. Jest pomysłodawcą powstania we Włoszech międzynarodowego stowarzyszenia intelektualistów wzorowanego na renesansowych akademiach, nawiązującego do aktywności studentów skupionych w padewskim contubernium polonorum

 

 

 

 

 

 

Sekretarz:

dr n. hum. Agnieszka Hennel-Brzozowska

hennel_brzozowska@wp.pl

Specjalista psycholog kliniczny, doktorat w dyscyplinie nauki o zarządzaniu („Obraz rozmówcy a język komunikatu”,2004, UJ). Emerytowany pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego KEN w Krakowie, współtwórca i sekretarz naukowy Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP. Autorka publikacji z zakresu psychologii migracji, interkulturowości, psychoterapii, psychologii zarządzania, psychologii edukacyjnej: ostatnio wydała monografię pod redakcją Migration and Education (2019)  W latach 2006-2019 w ramach programu Erasmus prowadzi wykłady na LUMSA i La Sapienza w Rzymie. W latach 1990-91 współtwórczyni prywatnej szkoły podstawowej DONA. W latach 1991-94 pracownik polskiej dyplomacji w Brazylii. Od  ponad 30 lat prowadzi praktykę psychologiczną (diagnoza, terapia).  Członek  Polskiego Tow. Psychologicznego,  Polskiego Tow. Neofilologicznego,  Accademia dei Rampanti. Organizatorka wielu konferencji naukowych, w tym MTN Fides et Ratio i PAU oraz corocznych Seminariów Rzymskich Fides et Ratio ( 2015-2019);  redaktor monografii  wieloautorskich  wydawanych przez Towarzystwo: "Crisi dalla prospettiva fides et Ratio/ Kryzys z perspektywy fides et ratio" (2023), Obbedienza e autorità ( wraz z A. Gieniuszem, T. Grabińską, M.Lenartem, 2018),  Miłosierdzie a odpowiedzialność (wraz z Z.J. Kijasem, 2018), Sens humanistyki dzisiaj (wraz z J.Brzozowskim i M.Lenartem, 2016), Losy nadziei świętego Jana Pawła II ( wraz z S. Jaromi , 2016), Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia; perspektywy fides i ratio ( 2014), Przeciw melancholii, w 40 rocznicę wydania Melancholii Antoniego Kępińskiego; perspektywy fides i ratio (wraz z S. Jaromi, 2014) , Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis (2011), Fundamentalizm i postmodernizm a prawda. Od idei do praxis (wraz z H.Grzmil-Tylutki, 2010).  

 

Skarbnik:

dr Leszek Cichobłaziński

lech@zim.pcz.czest.pl

 

Absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Zajmuje się zarządzaniem  personelem, a szczególnie problematyką komunikacji, kultury organizacyjnej, konfliktu, negocjacji i mediacji.  Prowadził badania na temat środków społecznego przekazu, polityki społecznej, zarządzania w samorządzie. Jest autorem kilku książek oraz blisko stu artykułów, referatów oraz opracowań naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Napisał ostatnio książkę pt. „Mediacje  w sporach zbiorowych”. Jest mediatorem w konfliktach między związkami zawodowymi i pracodawcami na liście Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Członek International Communicology Institute. Zajmuje się także publicystyką. Publikował między innymi w Tygodniku Katolickim „Niedziela” oraz miesięczniku Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Towarzystwa

 

 

 

prof. dr hab. Leszek Bednarczuk

 

Absolwent filologii polskiej (WSP Kraków) i filologii słowiańskiej (UJ). Specjalista w zakresie językoznawstwa polskiego i językoznawstwa indoeuropejskiego. Obecnie wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Członek-korespondent PAU. Autor wielu publikacji książkowych (m. in. Polskie spójniki parataktyczne, Kraków, 1957; Indo-European Parataxis, Kraków, 1971; Języki indoeuropejskie, Warszawa, I (1986): Wprowadzenie: 7-49; Indoeuropejskie języki Bałkanów: 565-513; II (1988): Języki celtyckie: 645-713; Języki Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle porównawczym. Uniwersytet Polski w Wilnie [skrypt dla studentów], Wilno, 1993 ; Essais de linguistique comparative, Kraków, 2000; Związki i paralele fonetyczne języków słowiańskich, Warszawa 2007).

 

 

 

 

 

 

 

 

o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv.

jerzy.brusilo@upjp2.edu.pl

 

Franciszkanin, święcenia kapłańskie 1988, dr teologii 2003 („Lekarz wobec kresu życia ludzkiego w nauczaniu Kościoła i w dokumentach świeckich”), adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej i Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII), wykładowca etyki biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii w Warszawie – członek Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, członek Komisji Bioetycznej Collegium Medicum UJ, członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz stowarzyszeń teologicznych.

Autor i redaktor: „Życie bez bólu” (1996), serii „Prace i Sympozja” Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII (1995-2009), XVIII tomu „Sacrum i Przyroda” (2010) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

 

 

 

 

 

 

 

 prof. dr hab. Jerzy Brzozowski

jerzy.brzozowski@uj.edu.pl

 

Profesor w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, kierownik Zakładu Przekładoznawstwa oraz Katedry Instytutu Camõesa w IFRom. UJ.  Autor książek "Autour de la traduction" (2015), "Stanąć po stronie tłumacza" (2011), "Czytane w przekładzie" (2009), "Reve exotique" (2001) i kilkudziesięciu   artykułów naukowych z dziedziny literatury porównawczej oraz teorii i praktyki przekładu. Redaktor naczelny  kwartalnika "Między oryginałem i przekładem"; założyciel portugalistyki w UJ, organizator wielu konferencji naukowych. W latach 1991-1995 pracownik polskiej dyplomacji w Brazylii. Członek Komitetu Neofilologicznego PAU oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa, prezes Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop

prokopjanma@interia.pl

 

Romanistka. Obszar badań : językoznawstwo romańskie, przekładoznawstwo, stylistyka. Autorka wielu publikacji naukowych (m.in. książki: Śladami tłumacza, 1997; Mała encyklopedia przekładoznawstwa, 2000; Warsztat tłumacza i jego pułapki, 2005; Traduireinterpréter, 2006). Obecnie prof. w Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach, wykłada językoznawstwo ogólne i teorie tłumaczenia.

 

 

 

 

 

 

Ks dr hab. Andrzej Jan Dobrzyński

adobrzynski@jp2doc.org

 

Polski ksiądz katolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych. Od 2007 dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, w którym zajmuje się  organizacją sympozjów naukowych, przygotowaniem publikacji , gromadzeniem archiwów i  opracowuje publikacje tekstów źródłowych Karola Wojtyły. Opracował  m.in.: Karol Wojtyła, Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe (red. A. Dobrzyński), Kraków – Rzym 2011, Karol Wojtyła, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów (red. A. Dobrzyński), Kraków 2011, Karol Wojtyła, Budować dom na skale. Rekolekcje dla narzeczonych, (red. A. Dobrzyński), Kraków – Rzym 2012, Jan Paweł II, Wyzwanie dla Polski i Europy. Refleksje o bitwie pod Monte Cassino (wybór, opracowanie i wstęp A. Dobrzyński), Rzym 2014. Zainteresowania badawcze: eklezjologia, historia i doktryna Soboru Watykańskiego II,  nauczanie Jana Pawła II . Autor m.in. : „La pneumatología en la ecclesiología ecuménica del cardenal Yves Congar”  1999 (doktorat na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie), Synodalność Kościoła niepodzielonego Tarnów 2020, wielu artykułów naukowych i redakcji prac wieloautorskich, m.in. Cristo, Chiesa, Uomo. Il Vaticano il nel pontificato di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana 2010.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maksymilian Drozdowicz prof. WSB

maksymilian.drozdowicz@wsb.wroclaw.pl

 

Filolog hiszpański, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo ( Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Absolutorium z filozofii. Zainteresowania badawcze: literatura i historia Paragwaju,  anarchizm w literaturze paragwajskiej , teologia a literatura hispanoamerykańska, ideologia we współczesnej literaturze latynoamerykańskiej, chrześcijaństwo w literaturze La Platy. Opublikował m.in. monografie: Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990),  Ostrava 2013, En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal, Ostrava 2015,  Językowy obraz świata guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa,  Wrocław 2015, Quince ensayos de la lengua y la literatura en el Paraguay, Ideando. Busquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica [współautor: Jan Mlčoch], podręczniki : Manual básico de literatura latinoamericana, Filozofická fakulta,  Ostrava 2011, Antología de textos latinoamericanos,  Ostrava 2011, liczne artykuły naukowe, tłumaczenia naukowe m.in. . L. J. González, Psychologia św. Teresy z Lisieux, Doktora Kościoła. Strategia rozwoju dla każdego. Wprowadzenia i komentarze, Flos Carmeli, Poznań 2007. Redaktor naczelny Studia Romanistica  2016-2018. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ostrawskim. Autor wielu projektów badawczych, m.in. 2015-2016 – kierownik naukowy i metodyczny zespołu badawczego w ramach projektu Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego nr SGS 17/FF/2015-2016 „Ideologia w literaturze latynoamerykańskiej” , Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Republika Czeska).

 

 

 

 

prof. dr hab. Anna Drzewicka

 

 Literaturoznawca. Długoletni wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Specjalizuje się w literaturze francuskiego Średniowiecza (epopeja, teatr, mirakle narracyjne). Autorka kilku książek (m. in. Starofrancuska epopeja rycerska, Warszawa, 1979; Paul Verlaine, Wybór poezji – opracowanie, część przekładu, Wrocław/Kraków, 1980; Pieśń o Rolandzie – wstęp, komentarz i korekta przekładu Boya-Żeleńskiego, Wrocław/Kraków, 1991; Skupienie i zabawa. Twórczość dramatyczna w średniowiecznej Francji do końca XIII w., Kraków, 1998) i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek Komisji Neofilologicznej PAU, Komisji Historycznoliterackiej PAN, Société Internationale Rencesvals (pour l’étude de l’épopée romane).

 

 

 

 

 

 

      1932-2018

 

 

 

 

o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv

mfialkowski@franciszkanie.pl

 

Marek Fiałkowski OFMConv  ur. 11.05.1965 r.; dr hab. teologii; adiunkt przy Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w WSD OO. Franciszkanów w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1991 r. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie. W latach 1991-1993 pracował jako katecheta w Dąbrowie Górniczej. Studia specjalistyczne z teologii pastoralnej ukończył w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, gdzie w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Stosunek chrześcijan do świata w świetle dokumentów polskich synodów po Soborze Watykańskim II. Studium teologiczno-pastoralne uzyskał stopień doktora teologii z zakresu teologii pastoralnej. W 2011 r. habilitował się na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne.
O. Marek Fiałkowski jest członkiem współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II oraz członkiem korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1996-2008 pełnił funkcję przełożonego Klasztoru-Domu Studiów Franciszkanów w Lublinie.

W badaniach naukowych koncentruje się na relacji Kościoła i świata, zagadnieniach obecności chrześcijan w życiu społeczno-politycznym, formacji katolików świeckich i duszpasterstwie nadzwyczajnym. Jestem autorem książki Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne (Lublin: Wyd. KUL 2010), współredaktorem Leksykonu teologii pastoralnej (Lublin: Wyd. TN KUL 2006) oraz autorem kilkudziesięciu artykułów, haseł i recenzji opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych.

 

 

 

 

O. prof. Andrzej Gieniusz CR

 

Ksiądz katolicki, należący do Kongregacji OO Zmartwychwstańców (Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, powstałe w 1836 na Wielkiej Emigracji w Paryżu), biblista, profesor  na  rzymskim Papieskim Uniwersytecie Urbaniana ( od 2002,  wykładowca  tamże  od  1998), członek redakcji  kwartalnika "Biblica". W 2016 decyzją Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wybrany członkiem nowej redakcji naukowej Biblii Tysiąclecia (wydanie VI), odpowiedzianym za Nowy Testament.  Opublikował m.in. „Rom 8:18-30. “Suffering Does Not Thwart the Future Glory” (ISFJC), Atlanta, Georgia: Scholars Press 1999; “La Bibbia nelle culture dei popoli. Ermeneutica e comunicazione”, , Urbaniana University Press: Città del Vaticano 2008; “Paolo di Tarso: Figura, opera, recezione”, Urbaniana University Press: Città del Vaticano 2009. Współorganizator , w 2015 I 2016 Seminariów rzymskich MTN Fides et Ratio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki

 

 

Absolwentka filologii romańskiej UJ. Profesor w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Stypendystka Rządu Republiki Francuskiej oraz wykładowca w Uniwersytecie (ULB) w Brukseli (1988). Językoznawca. Specjalizuje się w lingwistyce tekstu i dyskursu, problematyce genologii, aksjologii. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych; interesuje się zwłaszcza francuską szkołą analizy dyskursu, wartościowaniem w języku i tekście. Ostatnie książki: Francuski i polski dyskurs ekologiczny w perspektywie aksjologii (2000), Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu (2007) oraz Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy (2010). Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada”

 

 

 

1954-2015

 

 

 

dr Brygida Gwiazda-Rzepecka

gbstar@poczta.onet.pl

 

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o obronności, adiunkt na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, lektorka języka polskiego jako obcego, autorka publikacji z negocjacji i komunikacji w bezpieczeństwie, absolwentka kursów ‘Tactical English for Land Forces in PSO’ w Holandii oraz ‘Advanced English Language Instructor Course’ w Lackland, Texas w USA.

 

 

 

 

 

 

 

o. dr Stanisław Jaromi OFMConv

 S.Jaromi@franciszkanie.pl

 

Franciszkanin, absolwent teologii i ochrony środowiska, doktor filozofii, od lat zaangażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)  www.refa.franciszkanie.pl, wykładowca WSD oraz Akademii Ochrony Przyrody PAN, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami ekofilozofii.  Opublikował m.in. : Eko-book o Eko-Bogu (wraz z M.Olszewskim, 2010);  redaktor monografii  wieloautorskich:  Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań (wraz z J. Poznańskim SJ, 2016), w tym także redaktor monografii  współwydawanych przez MTN Fides et Ratio : Losy nadziei świętego Jana Pawła II ( wraz z A.Hennel-Brzozowską 2016), Przeciw melancholii, w 40 rocznicę wydania Melancholii Antoniego Kępińskiego; perspektywy fides i ratio (wraz z A.Hennel-Brzozowską , 2014); autor „ekobloga” na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej eKai.pl.

.

 

 

dr hab. prof. UŁ Katarzyna Kaczor-Scheitler

katarzyna.kaczor-scheitler@uni.lodz.pl

Absolwentka filologii polskiej (WSP Kraków, 1996) oraz Studium Dziennikarskiego (WSP Kraków, 1997), ukończyła również studia podyplomowe Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku (Wydział Humanistyczny AGH, 2018–2019) i Edytorstwo – redakcja tekstu na Wydziale Polonistyki (UJ, 2019–2020). Adiunkt w Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Filologicznym UŁ (2003), stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie (2021). Od października 2023 zatrudniona na stanowisku profesora uczelni.

Autorka książek Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII wieku (2005); Marianna Marchocka a św. Teresa z Avila (2009) i Perswazja w wybranych medytacjach siedemnastowiecznych z klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu (2016). Współredaktorka tomów zbiorowych Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej (2013) oraz Piotr Skarga – w czterechsetlecie śmierci (2013). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w recenzowanych monografiach wieloautorskich. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Członkini redakcji naukowej serii wydawniczych „Analecta Literackie i Językowe” i „Spichlerz Polskiej Literatury Dawnej” oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Oddział Łódzki).

Głównym obszarem jej poszukiwań naukowych jest literatura religijna XVII i XVIII wieku, w szczególności piśmiennictwo zakonne. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się literatura okolicznościowa (emblematy, epitalamia, kazania, listy dedykacyjne), ascetyczno-mistyczna oraz medytacyjno-modlitewna.

 

 

 

 

 

Dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski

 

 Filozof polityki i teoretyk idei, publicysta, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersyetetu Pedagogicznego w Karkowie i kierownik tamże Katedry Filozofii Społecznej. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu oraz w Committee on Social Thought przy University of Chicago, gdzie uczestniczył w seminariach Allana Blooma oraz Leszka Kołakowskiego. W 2010 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Bitwa książek. Konfrontacja Arystotelesa z nowożytną filozofią polityczną (Kraków 2007). W okresie PRL-u działacz opozycji demokratycznej. W latach 1979-1981 członek pierwszej redakcji opozycyjnego czasopisma polityczno-kulturalnego Res Publica ( w latach 80. uczestniczył w nieoficjalnym redagowaniu czasopisma, aż do momentu jego legalnego wznowienia w 1987 roku, kiedy to ponownie wszedł w skład redakcji czasopisma). Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka. Kraków 1988 . Opublikował m.in. :” Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej” (red.), Kraków 2004,    „Prawidłowa kolejność rzeczy” (z serii: Biblioteka Mnemosyne) 2012, „Tożsamość uniwersytetu w czasach cywilizacyjnych przemian – przegląd problematyki” ( współautor – Tadeusz Gadacz) Argument. Biannual Philosophical Journal, 2011. Zainteresowania badawcze: filozofia polityki ( Arystoteles, Burke, Tocqueville, liberalizm klasyczny) i filozofia religii ( Locke, Swift, Butler, Hume, Newman, Kołakowski).

 

 

 

 

 

 

 

Lek. med. Monika Kopecka

Lekarz specjalista ginekolog-położnik. W roku 1980 uzyskała dyplom lekarza medycyny  na Akademii  Medycznej  w Krakowie na Wydziale Lekarskim. W 1985 r. uzyskała  dyplom  I stopnia z  zakresu ginekologii i położnictwa  a  w 1990 r. dyplom  specjalisty II stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa . Pracowała jako  starszy asystent  w  pełnoprofilowym oddziale ginekologiczno-położniczym, tj. na bloku operacyjnym, porodowym  oraz w ambulatorium przyszpitalnym .Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pełniła obowiązki  jako prowadząca dyżury na  oddziale. Szczególnie poświęca się pogłębianiu wiedzy  z zakresu   endokrynologii  i  zaburzeń statyki narządu rodnego. Po  30 latach pracy w szpitalu obecnie pracuje w lecznictwie otwartym. Współautorka tomu „Miłosierdzie a odpowiedzialność”, wydanego przez nasze Towarzystwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Zbigniew Kuźniar

 

Doktor nauk społecznych, pedagog, resocjalizator. Żołnierz zawodowy, wykładowca w Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. W okresie służby wojskowej zajmował stanowiska dowódcze i logistyczne w kilku jednostkach wojskowych.    W okresie swojej dotychczasowej służby i działalności dydaktyczno–naukowej ukształtował wielu żołnierzy, którzy dziś pełnią służbę wojskową na wielu odpowiedzialnych stanowiskach służbowych w wojsku. Ponadto wypromował wielu studentów, zarówno studiów wojskowych, jak i cywilnych studiów, licencjackich i magisterskich.

 Za swoją dotychczasową działalność dowódczą oraz dydaktyczno – naukową został wyróżniony kilkudziesięcioma wyróżnieniami, wśród których szczególnego znaczenia nabiera wpisanie zasług do „Księgi Pamiątkowej Jednostki Wojskowej 1907” za wybitne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej oraz rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej.

Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracuje z Zakładem Socjologii Grup Dyspozycyjnych oraz Zakładem Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Przewodniczy Sekcji Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS oraz European Association for Security. Członek EEDA – Vychodoeurupska Agentura Pre Rozvojoj n.o. EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. W obszarze jego zainteresowań leżą zagadnienia z zakresu funkcjonowania grup dyspozycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem korpusu podoficerskiego Sił Zbrojnych RP. Jest autorem wielu publikacji z obszaru socjologii grup dyspozycyjnych, socjologii edukacji i andragogiki oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Jest współredaktorem kilku książek oraz kilku czasopism w formie książkowej. Uczestniczy w radach naukowych i jest recenzentem w kilku wydawnictwach w kraju i za granicą. Szczególne zasługi położył w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

 

dr hab. Krzysztof Leśniewski prof. KUL

lesni@data.pl

 

Prof. KUL, dr hab. Krzysztof Leśniewski – kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przedmiotem jego badań naukowych są: antropologia chrześcijańska, duchowość prawosławna, terapia hezychastyczna, teologia jedności Kościoła. Opublikował m.in. Ekumenizm w czasie. Prawosławna wizja jedności Kościoła w ujęciu Georgesa Florovsky’ego (Lublin 1995), „Nie potrzebują lekarza zdrowi...”. Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka (Lublin 2006), Prawosławie. Światło ze Wschodu (Lublin 2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. Marek Leśniak

 

Kapłan, doktor teologii (Papieski Uniwersytet św. Krzyża w Rzymie, La finalità della funzione profetica della Chiesa nell’insegnamento sociale di Giovanni Paolo II, Roma 2000). Od 2001 do 2007 r. WSD, prefekt ds. studiów oraz wicerektor. W 2009 pobyt naukowy w USA (Loyola University of Chicago, Dominican University of Chicago). Wykładowca teologii moralnej, etyki biznesu oraz spowiednictwa w UPJPII, w WSD OO. Kapucynów i OO. Franciszkanów w Krakowie. Autor kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator licznych konferencji naukowych z etyki biznesu, m.in. Chrześcijaństwo a ekonomia w 2015 r. na UE w Krakowie. Wiceprezes Fundacji im. św. Jana Kantego, kapelan Rycerzy Kolumba, Duszpasterstwa katolickich przedsiębiorców i pracodawców „Talent”, Klubu Przedsiębiorców „TABGHA”. B. członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (wykłady i panele dla kadry zarządzającej z etyki biznesu). Członek Arcybractwa Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – organizacji charytatywnej założonej w 1584 r. przez ks. P. Skargę SJ. Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej św. Floriana w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Prokurator Arcybractwa Miłosierdzia pw. Najśw. Maryi Panny Bolesnej, Dyrektor Pomocnej Ręki Arcybractwa Miłosierdzia (PRAM), Dyrektor Sekcji Rejestracji i Przyjęć ŚDM Kraków 2016.

 

 

 

 

 

 1968 - 2017

 

 

mgr Anna Maria Martinelli

annammartinelli@gmail.com

 

Magister filologii klasycznej,, Włoszka,  emerytowana nauczycielka języka i kultury włoskiej i łacińskiej. Po studiach na Wydziale Filologii Klasycznej rzymskiego Uniwersytetu “La Sapienza” uzyskała uprawnienia do nauczania w liceum oraz stopień porównywalny do nauczyciela mianowanego. Przez 30 lat uczyła języka włoskiego, łacińskiego i historii we włoskich liceach. Po przyjeździe do Polski w 1989 roku była lektorką oraz wykładowcą języka włoskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w seminariach duchownych oraz Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii (obecnie Akademia Polonijna) w Częstochowie. Autorka kilku artykułów na temat literatury włoskiej oraz hasła „Św. Katarzyna ze Sieny” w wydawanej przez KUL Encyklopedii katolickiej. Współorganizatorka i prelegentka podczas dwu sympozjów na temat osoby i duchowości św. Katarzyny ze Sieny: 18 X 1995 roku na KUL-u z okazji 25-lecia nadania Świętej tytułu Doktora Kościoła (Mistrzynie świętości i prawdy: Katarzyna ze Sieny, Teresa z Awila, Wyd. KUL, Lublin 1997) oraz 26 X 2000 roku w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, w pierwszą rocznicę nadania św. Katarzynie tytułu współpatronki Europy (Św. Katarzyna ze Sieny Współpatronką Europy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 26 października 2000, Wyd. Educator Częstochowa 2001).

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Zbigniew Mirek

ibmirek@ib-pan.krakow.pl

 

Botanik, od 1999 dyrektor Instytutu Botaniki PAN. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, a w latach 1996-2004 jego prezes. Członek 3 komitetów Polskiej Akademii Nauk: przewodniczący Komitetu Botaniki PAN i Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz członek Komitetu Ekologii PAN (w latach 1998-2004). Redaktor kilku czasopism i serii naukowych (Flora polska - rośliny naczyniowe; Atlas Flory Polski i Ziem Ościennych; Wiadomości Botaniczne, Polish Botanical Studies, Polish Botanical Guidebooks). Członek Rad Naukowych Tatrzańskiego Parku Narodowego, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Instytutu Dendrologii PAN, Ogrodu Botanicznego PAN. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Laureat Medalu im. Władysława Szafera, przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Botaniczne za wybitne osiągnięcia naukowe (2007). Autor ponad 370 publikacji naukowych i popularnonaukowych (w tym kilkunastu książek) z zakresu systematyki roślin naczyniowych, florystyki, fitogeografii, historii botaniki, synantropizacji i ochrony szaty roślinnej, geobotaniki, informacji i dokumentacji botanicznej.

 

  

 

 

 

 

 

prof. zw. dr hab. Piotr K. Oleś

oles@kul.lublin.pl

 

Profesor zwyczajny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; laureat programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, subsydium profesorskie „Dialogowe funkcje Ja”; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; członek Prezydium Komitetu Psychologii PAN. Zajmuje się psychologią osobowości, a zwłaszcza procesami przemian i dojrzewania osobowości na przestrzeni życia w tym kwestią tożsamości osobistej i przełomu połowy życia, a także wewnętrzną aktywnością dialogową i psychologią narracyjną: konstruowanie systemu znaczeń osobistych i procesy wartościowania. Prowadzi również badania dotyczące struktury i funkcji systemu Ja. Jest autorem m.in. monografii „Psychologia przełomu połowy życia” (2000) i podręcznika „Wprowadzenie do psychologii osobowości” (2003, wyd. nowe uzupełnione 2009). Pracuje również w Służbie Zdrowia jako specjalista psycholog kliniczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. dr hab. Paweł Pielka

 

Ks. dr hab. Paweł Pielka, kapłan diecezji sosnowieckiej. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1992-1994 był stypendystą rządu francuskiego w Instytucie Studiów Politycznych w Bordeaux we Francji. W 2010 obronił doktorat z teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie na podstawie rozprawy Historicité et oecuménisme dans la pensée d’Yves Congar.  Autor monografii zatytułowanej: U źródeł eklezjologii Hansa Ursa von Balthasara. W 2022 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytet Papieskiego Jana Pawła II.

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jan Prokop

prokopjanma@interia.pl

  

 

Polonista i romanista, autor wielu przekładów z j. francuskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Obszar badań: historia literatury i historia idei. Opublikował 17 książek (m.in. Euklides i barbarzyńcy – o poezji europejskiej XX w. - 1964 ; Z przemian w literaturze polskiej 1907-1917, 1970; Szczególna przygoda żyć nad Wisłą, Londyn, 1985; Letteratura e nazioneTorino, 1992; Universum polskie, 1993; Pisarze w służbie przemocy, 1995; Sowietyzacja i jej maski, 1997; Ethnos i Caritas, 2001; Polak jaki jest nie(ch) każdy widzi, 2004). Wykładał na Universita di Torino, KUL, WSP Kraków, obecnie w Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1931 - 2023

 

 

 

Dr hab. Juliusz  Piwowarski prof. WSBPI

science3@apeiron.edu.pl

 

Założyciel i rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, twórca Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W roli dyrektora Instytutu jest inicjatorem międzynarodowej współpracy badaczy bezpieczeństwa z takich krajów jak: Hiszpania, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rosja, Włochy, Wielka Brytania, Turcja, Węgry, Chorwacja i USA, m.in. w ramach cyklicznie organizowanej przezeń konferencji Security Forum, której współorganizatorem od 2018 roku jest międzynarodowa organizacja naukowa CICA. Jest autorem 2 monografii wydanych w języku angielskim za granicą, blisko 20 monografii w języku polskim (w tym kilku podręczników) i 10 we współautorstwie, około 30 rozdziałów w krajowych monografiach naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów w recenzowanych czasopismach, w tym ponad 20 w czasopismach zagranicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Ks. dr hab. prof. UPJPII Henryk Sławiński

henryk.slawinski@upjp2.edu.pl

 

Profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, homileta i pedagog. Wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy św. Rodziny. Redaktor naczelny kwartalnika „Polonia Sacra”. Przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich, członek Komisji Języka Religijnego PAN, członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Opublikował m.in.Słowo na niedzielę. Homilie na rok liturgiczny C, Kraków 2015; Słowo na niedzielę. Homilie na rok liturgiczny B, Kraków 2014;Słowo na niedzielę. Homilie na rok liturgiczny A, Kraków 2013; Chrystusa objawił miłosiernego Boga, Kraków 2009; Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, Kraków 2008; Chrystus urzeczywistnił Pismo, Kraków 2007; Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków 2008; Znak zwycięstwa. Symbolika krzyża w liturgii sakramentów świętych, Włocławek 2001; Wychowanie prorodzinne. Według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000; Przepowiadanie Chrystusowego krzyża, Warszawa 1997. Mieszka w Krakowie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. UO, dr hab. Henryk Spustek

henry.spustek@gmail.com

 

Profesor Uniwersytetu Opolskiego, dr nauk fizycznych (fizyka doświadczalna), dr hab. nauk o bezpieczeństwie. W latach 2010 -2014 dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Autor publikacji z szerokiego zakresu dziedzinowego obejmującego nauki ścisłe: fizykę, matematykę, informatykę, jak również nauki społeczne. Szczególne zainteresowania naukowe to wielokryterialne analizy porównawcze i modelowanie systemów rzeczywistych (w tym zjawisk społecznych), z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv 

suchecki@ofmconv.org

 

Kapłan Zakonu Franciszkanów Konwentualnych prowincji krakowskiej, doktor obojga praw Utroque Iure Papieskiego Universytetu Laterańskiego. Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury „Seraphicum” w Rzymie, od 1993 r., dyscyplin kodeksowych De normis generalibus, De Ecclesiae munere docendi, De bonis Ecclesiae temporalibus, De sanctionibus in Ecclesia, e De Processibus, oraz Hierarchicznego Ustroju Kościoła. W 2002 r. mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, a w 2007 r. ponownie przez Ojca Świętego Benedykta XVI, konsulatorem Kongregacji do Spraw Beatyfikacyjnych i Kanonizacyjnych. Postulator Spraw Beatyfikacyjnych i Kanonizacyjnych. Członek Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Stowarzyszenia Kanonistów Włoskich (Dział Wykładowców Prawa, Arcisodalizio della Curia Romana; Gruppo italiano docenti di diritto canonico.

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Surzyn

a.surzyn@chello.pl

 

 Student V roku Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania: komunikacja interpersonalna w przekazie politycznym, afirmacje i ich wpływ na podświadomość jednostki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. prof. UP Antoni Szwed

aszwed@poczta.onet.p

 

Absolwent UJ  (mgr fizyki) i KUL (mgr i dr filozofii).

Były asystent Ks. prof. Józefa Tischnera w Katedrze Filozofii Człowieka PAT.

Tłumacz i komentator pism Sørena Kierkegaarda (przełożył, m. in.: Pojęcie lęku, Wprawki do chrześcijaństwa, Czyny miłości, Dziennik  - wybór).

Autor pozycji Między wolnością a prawdą egzystencji. Studium myśli S. Kierkegaarda. Przedmiotem jego obecnych zainteresowań jest filozofia religii (filozofia niemiecka i duńska).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. dr hab. Peter Tirpák

 jest samodzielnym pracownikiem naukowym na Grekokatolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD, Katedra aplikovanej edukológie, Prešovská Univerzita v Prešove, Gréckokatolícka Teologická Fakulta). Specjalizuje się w katechezie i teologii pastoralnej. Jest koordynatorem współpracy instytucjonalnej UPJP II w Krakowie i GTF PU w Preszowie, a także członkiem The European Society of Catholic Theology oraz innych gremiów. Oprócz pracy dydaktycznej  działa jako sekretarz Zgromadzenia Archipatrialchalnego i Metropolitalnego. W posłudze pastoralnej odpowiedzialny jest za prowadzenie posługi duchowej na GTF PU. Jest autorem monografii „Pastoračná odpoveď Cirkvi na súčasnú krízu manželstva“ (2008), Teologicko-katechetické impulzy pre pastoračnú prax vysluhovania iniciačných sviatostí(2013) oraz podręcznika pt. Rodinná výchova (2010, 2018). Jest współautorem następujących pozycji książkowych: Voľný čas z pohľadu teológie a animácie (2012), Tajomstvo spásy vo svetle katechézy(2013), Homo viator et homo peregrinus. Základy turizmu a putovania (2015), Ty máš slová večného života (2017) a Podávanie Eucharistie deťom a nemluvňatám po krste (2017). Ponadto jest autorem i redaktorem licznych  artykułów naukowych publikowanych zarówno na Słowacji, jak i za granicą.

 

 

 

 

 

 

 

Dr n. med. Krzysztof Walczewski

krzysztof.walczewski@babinski.pl

 

Doktor nauk medycznych specjalista psychiatra,  psychoterapeuta, superwizor psychoterapii. Prowadzi i konsultuje instytucje lecznicze, opiekuńcze i opiekuńczo–wychowawcze. Ordynator oddziału psychiatrycznego i konsultant w dziedzinie psychiatrii dorosłych dla województwa małopolskiego. Jest koordynatorem Programu Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postwa Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego , realizowanym  przez Szpital im. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Doktoryzował się w Katedrze Psychiatrii UJ. Doświadczenie w psychoterapii zdobył pod okiem Nonny Slawinskiej–Holy (trening psychoanalityczny), Klausa Deisslera (podejście systemowe). W latach 1997-2007 superwizant i współpracownik dra Jana Malewskiego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz superwizje indywidualne, grupowe i superwizje instytucji leczniczo-terapeutycznych.

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Walczuk

anna.walczuk@uj.edu.pl

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, anglistka, literaturoznawca. Adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, z-ca dyrektora ds. studenckich. Stypendystka Uniwersytetu w Oxfordzie. Autorka licznych publikacji, głównie anglojęzycznych, oscylujących wokół zagadnień chrześcijańskich inspiracji w literaturze angielskiej XX wieku, przesłania etycznego literatury oraz  roli i posługi słowa w docieraniu do prawdy (w kręgu zainteresowań tacy twórcy jak np.: G.K. Chesterton, C.S. Lewis, Graham Greene, Muriel Spark, Elizabeth Jennings).  Członek Christian Literary Studies Group oraz European Society for the Study of English wraz z jego polską gałęzią,  Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. dr hab. prof. nadzw. PWSZ Bogdan Węgrzyn

bogdanwegrzyn@tlen.pl

Ks. dr hab. prof. nadzw. PWSZ Bogdan Węgrzyn – Sędzia audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, teolog, prawnik kanonista, kapłan diecezji tarnowskiej. Diecezjalny duszpasterz prawników w diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Tarnowskiej 29 maja 1993 roku z rąk Ks. Biskupa Józefa Życińskiego. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych oraz studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych. Przez 12 lat pełnił obowiązki kapelana szpitala i hospicjum w Limanowej. Za posługę wśród chorych i umierających wyróżniony w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie ogólnopolskim tytułem przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza „Miłosierny Samarytanin Roku 2009″. Przez kilka lat był wykładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i profesorem nadzwyczajnym Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Wykładał także przez wiele lat w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny w Tarnowie (zajęcia zlecone), jako współpracownik Katedry Prawa Kanonicznego. Obecnie  profesor nadzwyczajny w zakresie nauk prawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie – Instytut Administracyjno-Ekonomiczny. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, członek współpracownik Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Wydział Nauk Prawnych, członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, członek Stowarzyszenia św. Ivo Helory Patrona Prawników ARS LEGIS w Krakowie. Był przez kilkanaście lat nauczycielem religii, języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole średniej. Uczestnik kilku międzynarodowych grantów badawczych. W nagrodę za rozprawę habilitacyjną otrzymał stypendium naukowe na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii. Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych..

 

 

 

 

o. dr Andrzej Zając OFMConv

a.zajac@isf.edu.ol

 

o. Andrzej Zając OFMConv (ur. 1969, Konstancin-Jeziorna). Studiował w Krakowie i w Rzymie, gdzie w 2009 roku obronił pracę doktorską z teologii ze specjalizacją w duchowości franciszkańskiej.

Swoje poszukiwania naukowe koncentruje wokół pism św. Franciszka z Asyżu oraz retoryki i mistyki średniowiecza, a szczególnie jej katalońskiego i franciszkańskiego przedstawiciela, Rajmunda Lulla.

Od 2000 roku jest wykładowcą pism św. Franciszka, hagiografii i duchowości franciszkańskiej w WSD Franciszkanów w Krakowie. Od 2009 roku pełni obowiązki dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie.

Opublikował m.in. książki: Święty Franciszek (WAM 2002), Elementarz świętego Franciszka (Wydawnictwo Literackie 2002), L'esperienza di Dio nelle "Lodi di Dio Altissimo" alla luce degli altri scritti di san Francesco d'Assisi (Miscellanea Francescana 2010). Brał udział w pracach redakcyjnych nad polskim wydaniem Źródeł franciszkańskich (Bratni Zew 2005), Leksykonu duchowości Franciszkańskiej (Wydawnictwo M 2006) oraz Pism św. Franciszka (Bratni Zew 2009).

Jest również autorem tekstów piosenek i utworów liturgicznych oraz libretta oratoriów Wiał wiatr. Opowieść o świętym Franciszku (2008) oraz Droga świętego Pawła (2009).

 

 

 

 

 

 dr inż. Terézia Žigová (Słowacja)

terezia.zigova@gmail.com

Studia techniczne odbyła w Koszycach i Bratysławie. Magisterium z teologii (1996) uzyskała w Bratysławie, a licencjat (2000)  i doktorat (2004) z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 2007 ukończyła informatykę w Studium Pedagogicznym w Ružomberoku. Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną z teologii dogmatycznej. Uzyskała  kilka międzynarodowych certyfikatów ze specjalności informatyka. Obecnie pracuje jako nauczyciel informatyki, matematyki i religii w szkołach na różnych stopniach (szkoła podstawowa, szkoła średnia, szkoła wyższa), jest lektorem na kursach dla nauczycieli  z zakresu informatyki, współpracownikiem firmy Microsoft, recenzentem materiałów szkoleniowych na portalu ITN. Od roku 2007 pełni funkcję przewodniczącej Słowackiego Koła Katolickiego w Koszycach i jest członkiem komisji kobiet przy Ekumenicznej Radzie Kościołów Republiki Słowackiej. Regularnie publikuje  w czasopismach fachowych i bierze udział w konferencjach międzynarodowych z zakresu informatyki i teologii.