Statut
Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego
Fides et Ratio

 

WSTĘP

Członkowie założyciele Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, zainspirowani myślą Jana Pawła II, pragnąc poszukiwać form dialogu między sferą wiary i sferą rozumu oraz dążąc do upowszechnienia postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia między reprezentantami różnych wyznań religijnych i osobami niewierzącymi, mając ponadto na uwadze potrzebę dokumentowania i refleksji nad wkładem wielkich religii monoteistycznych w dzisiejszy kształt kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej dziedzictwa chrześcijańskiego,

POSTANAWIAJĄ POWOŁAĆ

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO NAUKOWE FIDES ET RATIO.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

§2

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

§3

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kraków.

§4

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 

§5

Towarzystwo używa pieczęci „Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Celem Towarzystwa jest  poszukiwanie form dialogu między sferą wiary i sferą rozumu, oraz dążenie do upowszechnienia postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia między reprezentantami różnych wyznań religijnych i osobami niewierzącymi, ponadto zaś dokumentowanie i refleksja nad wkładem wielkich religii monoteistycznych w dzisiejszy kształt kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej dziedzictwa chrześcijańskiego.

§7

1.      Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

-          zrzeszanie osób zainteresowanych badaniami i refleksją nad wzajemnymi relacjami wiary i nauki,

-          prowadzenie badań naukowych w sferach określonych powyżej, a w szczególności: organizowanie konferencji, odczytów i prowadzenie działalności wydawniczej,

-          prowadzenie biblioteki,

-          przyznawanie nagród,

-          prowadzenie klubu dyskusyjnego dla członków Towarzystwa.

2.      Towarzystwo realizuje swe cele także poprzez:

-          współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

-          współdziałanie z instytucjami naukowymi,

-          współdziałanie z redakcjami pism naukowych i popularnonaukowych.

 

§8

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochód ze składek członkowskich służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Jednocześnie, zabrania się:

-          udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”,

-          przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

-          wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,

-          zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

 

Rozdział II

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

§9

1.      W skład członków Towarzystwa wchodzą:

-          członkowie zwyczajni,

-          członkowie nadzwyczajni,

-          członkowie honorowi.

2.      Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca wykształcenie wyższe, która pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnianie celów Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa, wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków Towarzystwa.

3.      Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.

4.      Członkiem nadzwyczajnym może zostać student po zaliczeniu co najmniej trzeciego roku studiów. Członkowie nadzwyczajni po ukończeniu studiów nabywają prawa członków zwyczajnych. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w przypadku nieukończenia studiów. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

5.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.

6.      Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

7.      Cudzoziemcy, w tym również cudzoziemcy zamieszkali za granicą, mogą być członkami Towarzystwa.

 

 

§10

1.      Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają czynne i bierne prawa wyborcze do władz Towarzystwa.

2.      Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo do:

2.1. Korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd.

2.2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

3.      Członkowie  honorowi mają prawo brać udział - z głosem doradczym -­ w statutowych władzach Towarzystwa.

4.      Członkowie honorowi mogą zostać zwolnieni  z opłacania składek członkowskich.

 

§11

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do przestrzegania jego statutu i uchwał władz Towarzystwa, przyczyniania się – na miarę swych możliwości – do realizacji celów Towarzystwa oraz do regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§12

1.      Członkostwo Towarzystwa ustaje w wyniku:

1.1        Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.

1.2        Skreślenia z listy członków na skutek dwuletniego zalegania z opłatą składek członkowskich.

1.3        Wykluczenia z Towarzystwa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.

1.4        Śmierci.

2.      Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie z Towarzystwa następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu. Uchwałę o wykluczeniu Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

3.      Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje – w terminie 30 dni od doręczenia uchwały – odwołania do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział III

Władze Towarzystwa

 

§13

1.      Władzami Towarzystwa są:

-          Walne Zgromadzenie,

-          Zarząd,

-          Komisja Rewizyjna.

2.      Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.

3.      Uchwały władz – za wyjątkiem przypadków określonych w statucie – zapadają zwykłą większością głosów. Decyzją Zarządu dopuszcza się głosowanie elektroniczne.

4.      Niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5.      Członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§14

1.      Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa, a z głosem doradczym osoby zaproszone.

§15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie programu działalności Towarzystwa.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności.
 3. Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
 4. Uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Towarzystwa, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Towarzystwa.
 8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 9. Udzielanie skwitowania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej w kolejnych latach działania.

§16

1.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

2.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3 członków, w ciągu 6 tygodni od otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały, zamieszczając w porządku dziennym obrad sprawy określone przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.

§17

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.

§18

1.      Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.

2.      Zarząd składa się z 5-7 członków i wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika. Ponadto Zarząd może dokonać wyboru do 2 wiceprezesów.

3.      Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

§19

1.      Do zakresu działania Zarządu należy:

1.1.      Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

1.2.      Ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.

1.3.      Zwoływanie Walnych Zgromadzeń, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań.

1.4.      Powoływanie i rozwiązywanie komitetów, sekcji i komisji oraz uchwalanie ich regulaminów a także nadzorowanie i koordynacja ich działalności.

1.5.      Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa.

1.6.      Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

1.7.      Rozpatrywanie sporów wynikłych w obrębie Towarzystwa.

2.      Zarząd sporządza roczne sprawozdania merytoryczne z działalności Towarzystwa i podaje je do wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane przedmioty.

§20

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

 

 

§21

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3.      Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu komisji pochodzącego z wyboru.

4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z żadnym z członków Zarządu.

§22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,
 2. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 3. Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

§23

1.      Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa przez Komisję Rewizyjną odbywa się co najmniej raz do roku.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz wglądu do dokumentów Towarzystwa.

3.      Organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział IV

Majątek Towarzystwa

 

§24

1.      Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2.      Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, spadków oraz darowizn.

 

 

§25

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków niemajątkowych i majątkowych Towarzystwa, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

 

Rozdział V

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§26

1.      Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów.

2.      Rozwiązanie się Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

3.      W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, jego majątek przeznaczony zostanie Zgromadzeniu Sióstr Serafitek w Krakowie (z siedzibą przy ul. Łowieckiej 3), z wyjątkiem księgozbioru, który przekazany zostanie Instytutowi Studiów Franciszkańskich w Krakowie (ul. Franciszkańska 3).